Văn bản   Liên hiệp hội
Quy chế số 01 QC/MTTQ-LHCHKHKT ngày 1/11/2010 phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh về tư vấn, giám sát, phản biện và giám định xã hội (14:26:10 Ngày 03/11/2010)

BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN  MTTQVN  TỈNH -

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

TỈNH HÒA BÌNH

 


Số: 01 QC/MTTQ-LHCHKHKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 


Hòa Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

về tư vấn, giám sát, phản biện và giám định xã hội

           

- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 26/6/1999;

- Căn cứ Nghị định 50/2001/NĐ-CP ngày 16/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Căn cứ Điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ "Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam".

Để tăng cường sự đoàn kết, tạo nề nếp trong hoạt động phối hợp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thống nhất xây dựng quy chế phối hợp công tác như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của hoạt động phối hợp

- Nhằm phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tăng cường sự đoàn kết hợp tác của các ngành, các cấp và đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; Tạo sự đồng thuận trong việc tham gia các ý kiến, nguyện vọng về các chính sách, các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch (gọi chung là đề án) về phát triển kinh tế - xã hội; khoa học, công nghệ và môi trường có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

- Để giúp các ngành, các cấp, các địa phương có thêm cơ sở, luận cứ khoa học khách quan nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng các quyết sách trước khi ban hành; đồng thời nâng cao nhận thức và thống nhất về hành động của các tầng lớp nhân trong xây dựng và phát triền kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

- Quy chế phối hợp này dựa trên nguyên tắc: Dân chủ, tập trung, bình đẳng thống nhất trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp luật về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. 

- Tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

- Quy trình thực hiện tư vấn, giám sát, phản biện và giám định xã hội phải mang tính nhân dân, kịp thời, công khai, minh bạch, khách quan, khoa học trên tinh thần xây dựng.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi của Quy chế này được áp dụng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

- Đối tượng áp dụng: Quy chế này là căn cứ cho hoạt động phối hợp giữa hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cùng các Hội thành viên.

Điều 4: Giải thích từ ngữ:

Thuật ngữ tư vấn, giám sát, phản biện và giám định xã hội trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. Tư vấn là hoạt động trợ giúp về tri thức, kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tư liệu cùng các ý kiến phân tích, đánh giá và kiến nghị trong việc đề xuất, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt đề án.

2. Giám sát là hoạt động thu thập, phân tích và xử lý thông tin một cách thường xuyên, liên tục nhằm theo dõi việc thực hiện mục tiêu đã đề ra và hỗ trợ cho việc ra quyết định đạt hiệu quả.

3. Phản biện là hoạt động cung cấp các thông tin, tư liệu cùng các ý kiến phân tích, đánh giá tính khả thi và các kiến nghị về sự phù hợp của nội dung hoặc chất lượng của đề án đối với mục tiêu và các điều kiện ràng buộc ban đầu hoặc thực trạng đề ra.

4. Giám định xã hội là hoạt động theo dõi việc thực hiện đề án, đưa ra ý kiến phân tích, đánh giá và kiến nghị kịp thời về việc tổ chức thực hiện, mục tiêu, nội dung đề án.

Chương II

 NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh. Trong đó:

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các thành quả tiến bộ của khoa học và công nghệ, sự cần thiết của khoa học công nghệ đối với đời sống của nhân dân, động viên nhân dân tập trung trí tuệ, đoàn kết để thực hiện xã hội hoá giáo dục, khoa học, công nghệ.

- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trong chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các Hội thành viên, tầng lớp trí thức, đội ngũ khoa học, chuyên gia hưởng ứng và tham gia vào chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điều 6. Phối hợp trong công tác tư vấn

Khi nhận được các yêu cầu tư vấn về quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ hoặc về lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường của các tổ chức và công dân gửi đến, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh nghiên cứu, xem xét và phối hợp tổ chức tư vấn. Tuỳ theo từng lĩnh vực một trong hai cơ quan sẽ đứng ra chủ trì. Kết quả trả lời có thể được trả lời trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản gửi đến tổ chức hoặc công dân.

Điều 7. Phối hợp trong công tác giám sát - giám định xã hội

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc là giám sát mang tính nhân dân, hỗ trợ công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước; Giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật mang tính khoa học và kỹ thuật. Thông qua hoạt động giám sát và giám định xã hội, góp phần xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong hoạt động giám sát của mình, tuỳ theo từng lĩnh vực, từng đơn vị được giám sát mà cần có ý kiến của các chuyên gia, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh mời Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tham gia đoàn giám sát. Trong hoạt động giám định xã hội thuộc các lĩnh vực có liên quan tới quyền và lợi ích của nhân dân, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh mời Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các chuyên gia khoa học và các nhà xã hội học, các nhà lãnh đạo có uy tín tham gia.

Điều 8. Phối hợp trong công tác phản biện xã hội

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp tổ chức phản biện xã hội đối với những quyết sách, đề án như sau:

- Các chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh hoặc của từng ngành, từng cấp, từng địa phương (gọi chung là quyết sách);

- Các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

- Các chương trình, dự án, đề án phát triển có ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh (gọi chung là đề án).

- Đề tài nghiên cứu, đánh giá, tổng kết ngành, lĩnh vực hoạt động chuyên môn.

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, một trong hai cơ quan sẽ đứng ra chủ trì. Cách thức thực hiện phản biện sẽ do hai bên thảo luận và thống nhất. Phản biện cần tập trung vào những nội dung sau:

- Tính pháp lý của quyết sách, đề án;

- Tính khả thi của quyết sách, đề án;

- Phạm vi và mức độ tác động (tích cực, tiêu cực) của quyết sách, đề án đến cộng đồng xã hội và môi trường…

- Tính hiệu quả của quyết sách, đề án;

- Sự đồng thuận xã hội đối với quyết sách, đề án.

Điều 9. Phối hợp trong công tác tham mưu, đề xuất

Thông qua hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện và giám định xã hội, thông qua việc nắm bắt tình hình dư luận nhân dân và qua các cuộc tiếp xúc cử tri, hai bên cùng phối hợp thảo luận và thống nhất cách thức tham mưu, đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Đảng, chính quyền về các chủ trương phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng… trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến đề xuất, kiến nghị cần phải đảm bảo tính khách quan, có luận cứ khoa học và số liệu chứng minh; đồng thời việc kiến nghị, đề xuất cũng cần đảm bảo tính chủ động của mỗi bên.

Điều 10. Chế độ thông tin báo cáo

Theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và 1 năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh gửi báo cáo kết quả hoạt động và chương trình công tác cho nhau; đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin và các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất, đảm bảo kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Điều 11. Tham dự các phiên họp, kỳ họp

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh được mời tham dự các kỳ họp của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khi có nội dung về tư vấn, giám sát, phản biện và giám định xã hội mà có liên quan đến các lĩnh vực mình phụ trách.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh được mời tham dự các cuộc họp có liên quan đến công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức.

Tại các cuộc họp này, hai bên cần thông báo trước cho nhau về thời gian, nội dung để chuẩn bị tham gia ý kiến.

Hàng năm, hai bên tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế trong năm, đồng thời trao đổi, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Quy chế và xây dựng chương trình hoạt động trong thời gian tới.

Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật

Đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn, giám sát, phản biện và giám định xã hội, hai bên cùng phối hợp xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Những trường hợp vi phạm hoặc gây cản trở hoạt động phối hợp sẽ đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Kinh phí hoạt động

Kinh phí cho hoạt động phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh được áp dụng theo các văn bản quy định hiện hành của Chính phủ và UBND tỉnh.

Chương III

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Chủ động đề nghị tư vấn, giám sát, phản biện và giám định xã hội và tiếp nhận các yêu cầu phản biện xã hội đối với các quyết sách của tỉnh có liên quan đến đời sống nhân dân.

            - Đề nghị các cơ quan hữu quan cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tư liệu cần thiết liên quan đến vấn đề cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu. 

- Phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh làm việc với các sở, ngành liên quan của tỉnh nhằm tìm hiểu những nội dung cần tư vấn, giám sát, phản biện và giám định xã hội.

- Tổ chức hội nghị mời các chuyên gia, những người am hiểu nội dung cần  phản biện xã hội. Tham gia các hội nghị phản biện xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức khi được mời.

- Phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp kết quả  phản biện xã hội gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

- Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các hội nghị, thực hiện các biện pháp tổ chức thích hợp để tập hợp các chuyên gia đầu ngành, các chuyên gia giỏi ở các hội thành viên và các tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án được yêu cầu với chất lượng cao.

- Đảm bảo các yêu cầu về nội dung, tiến độ thực hiện và tính độc lập, khách quan, trung thực của nội dung báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội của mình.

- Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, giám sát, phản biện và giám định xã hội và những ý kiến do mình đề xuất.

- Quản lý, bảo mật (nếu có) các hồ sơ, tư liệu của đề án được cung cấp, bảo quản các phương tiện kỹ thuật (nếu được giao sử dụng) và hoàn trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

- Chủ động phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các chương trình, dự án lớn về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế xã hội, môi trường trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 16. Cơ quan thường trực

Hai bên thống nhất giao cho Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Văn phòng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực giúp lãnh đạo hai cơ quan thực hiện Quy chế phối hợp này.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Bản Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc nảy sinh, hai bên cùng thảo luận và thống nhất chỉnh sửa, bổ sung./.

  

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH HOÀ BÌNH

 

CHỦ TỊCH

   Bạch Công Điệu

 TM. BAN THƯỜNG TRỰC

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

CHỦ TỊCH

    Đinh Quang Phòng

In bài viết   Gửi cho bạn bè
Từ khóa :


Tin đã đăng   Tìm bài viết theo thời gian :

Cafeo28 - Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên (CAFEO) tại Hà Nội 12/2010 Trang web vusta.vn

Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 39/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  9,035,680  lượt
(363 người Online )www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/spb.html www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/izhevsk.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tolyatti.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-krasnodare.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-saratove.html http://http://lands-diploms.com/goroda/astrahan.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-istorika.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stomatologa.html aurus-diploms.com www.lands-diploms.com aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-volzhskij.html http://lands-diploms.com/goroda/tver.html www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-santekhnika.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/povar.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-slesarya-remontnika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/vladimir.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/mineralnye-vody.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-tovaroveda.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/novoaltajsk.html http://http://lands-diploms.com/goroda/lipeck.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html aurus-diploms.com lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/tula.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-zheleznodorozhnika.html http://lands-diploms.com/specialnosti/stomatolog.html www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-dizajnera-odezhdy.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-nizhniy-novgorod.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/barnaul.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-voronezhe.html http://lands-diploms.com/goroda/kazan.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-saranske.html lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/medicinskij-diplom.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/goroda/arhangelsk.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-povara.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/santehnik.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com lands-diploms.com купить диплом с занесением в реестр купить диплом с внесением в реестр archive-diplomy.com www.archive-diploma.com купить диплом без занесения в реестр купить диплом о высшем образовании реестр купить диплом пту с занесением в реестр купить диплом занесенный реестр http://diploms-ukraine.com/diplom-o-srednem-obrazovanii-obraztsa-sssr-do-1993-goda http://diploms-ukraine.com/diplom-ptu www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-chernigov http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-ternopol http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vuza diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://https://6landik-diploms.ru 7arusak-diploms.ru https://8saksx-diploms.ru https://8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru http://https://4russkiy365-diploms.ru www.5gruppa365-diploms.ru http://https://6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом хмельницкий купить диплом кировоград купить диплом запорожье купить аттестат школы
купить диплом автомеханика
купить диплом сантехника купить диплом в ижевске купить диплом в ставрополе купить диплом в волгограде купить диплом кандидата наук купить диплом механика купить диплом провизора купить диплом университета купить диплом в спб купить диплом с занесением в реестр купить диплом строителя купить диплом ровно купить диплом в черногорске купить диплом во владимире купить аттестат школы купить диплом в тольятти купить диплом в набережных челнах купить диплом купить свидетельство о браке купить диплом в ишимбае купить диплом с реестром купить диплом в санкт-петербурге купить диплом в сургуте купить диплом историка купить диплом менеджера купить диплом в екатеринбурге купить диплом вуза купить диплом в нижнем новгороде купить диплом инженера механика купить диплом в твери купить диплом тренера купить диплом в тольятти купить диплом чернигов купить диплом в череповце купить диплом фитнес инструктора купить диплом в белогорске купить диплом юриста купить диплом учителя купить свидетельство о разводе купить диплом архитектора купить диплом специалиста купить диплом техникума купить диплом в воронеже купить диплом в ярославле купить диплом бердянск купить диплом парикмахера купить диплом медсестры купить диплом гознак купить диплом в новоалтайске купить диплом в томске купить диплом белая церковь купить диплом механика купить диплом в воронеже купить диплом косметолога купить диплом медсестры купить диплом врача куплю диплом кандидата наук купить диплом геодезиста купить диплом в казани купить диплом в перми купить диплом в кургане купить диплом повара купить диплом сварщика купить диплом в махачкале купить диплом с внесением в реестр купить диплом инженера купить диплом экономиста диплом купить с занесением в реестр москва купить диплом средне техническое купить диплом керчь купить диплом в новокузнецке купить диплом в первоуральске купить диплом штукатура купить диплом в улан-удэ купить диплом в рязани купить диплом запорожье купить диплом энергетика купить диплом в ярославле купить диплом в белгороде купить диплом юриста купить диплом товароведа купить диплом одесса купить диплом винница купить диплом в чите купить диплом в череповце купить диплом врача купить диплом техника купить диплом в оренбурге купить диплом ссср купить диплом в балашихе купить диплом в самаре купить диплом медбрата купить диплом никополь купить диплом фармацевта купить диплом агронома купить диплом в севастополе купить диплом полтава купить диплом биолога купить диплом в пензе купить диплом в иваново купить диплом в курске купить диплом реестром москве купить диплом житомир купить диплом в чите купить диплом в краснодаре купить диплом александрия купить диплом в уфе купить диплом в саранске купить диплом в курске www.premialnie-diplomansy.com http://https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-медсестры/ https://premialnie-diplomansy.com/инженер-строитель/ http://https://originality-diploman.com/свидетельство-о-разводе http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-строителя www.originality-diploman.com originality-diploman.com originality-diploman.com https://originality-diploman.com/купить-диплом-института-в-рф http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-красноярск originality-diploman.com https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-фармацевта/ originality-diploman.com www.premialnie-diplomansy.com www.premialnie-diplomansy.com http://https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-екатеринбург/ www.premialnie-diplomansy.com premialnie-diplomansy.com http://https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-стоматолога/ www.originality-diploman.com
купить диплом магистра
http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr www.gosznac-diplomy.com
купить диплом фармацевта
http://https://originality-diplomas.com/
купить диплом нового образца
http://https://rudiplomis24.com/
купить свидетельство о браке
www.diploma-asx.com
купить свидетельство о рождении
www.gosznac-diplom24.com http://https://diploman-doci.com/
купить диплом о среднем образовании
www.originality-diplomans.com
купить аттестат
rudiplomis24.com
купить диплом нового образца
https://lands-diplom.com/
купить диплом института
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://aurus-diplom.com/
купить дипломы о высшем
http://https://originality-diplomans.com/
купить диплом вуза
www.rudiplomis24.com
купить диплом магистра
www.diploma-asx.com
купить диплом автомеханика
http://https://gosznac-diplom24.com/ www.diploman-doci.com
купить диплом ссср
www.originality-diplomas.com
купить диплом магистра
www.rudiplomis24.com
купить диплом о среднем образовании
https://lands-diplom.com/
купить диплом магистра
www.gosznac-diplom.com www.diploman-doci.com
купить диплом нового образца