Văn bản  Liên hiệp hội

Quyết định số 421/QĐ-LHH ngày 14/7/2010 về việc phân công nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (21/07/2010)
  
Thông báo số 299/TB-LHHVN ngày 29/6/2010 của Đoàn Chủ tịch HĐTW Liên hiệp hội Việt Nam về các hoạt động tập huấn trong tháng 7/2010   (30/06/2010)
  
Thông báo kết quả Đại hội VI Liên hiệp hội Việt Nam   (13/05/2010)
  
Văn bản  Đảng&Nhà nước

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2001   (02/08/2010)
Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của BCHTW Đảng ý kiến của Ban Bí thư về việc xác định các đề án để triển khai Chỉ thị 42-CT/TW   (19/07/2010)
  
Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 12/7/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khoá XVIII về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị   (16/07/2010)
ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU NHẤT

1Thông tư số 97/2020/TT-BTC ngà 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
2Quyết định số 421/QĐ-LHH ngày 14/7/2010 về việc phân công nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
3Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của BCHTW Đảng ý kiến của Ban Bí thư về việc xác định các đề án để triển khai Chỉ thị 42-CT/TW
4Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 12/7/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khoá XVIII về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị
5Thông báo số 299/TB-LHHVN ngày 29/6/2010 của Đoàn Chủ tịch HĐTW Liên hiệp hội Việt Nam về các hoạt động tập huấn trong tháng 7/2010
6Nghị định số 20/2002/NĐ-CP, ngày 20/2/2002 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội-nghề nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
7Nghị quyết số 08B-NQ/HDTW, ngày 27/3/1990 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân
8Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư TW Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
9Quyết định số 1667-QĐNS/TW ngày 7/6/2010 của BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam về việc thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam khoá VI
10Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 18/2010  


LƯỢT TRUY CẬP

  5,969,581  lượt
(106 người Online )