Trao đổi   Hoạt động hội
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VI (14:08:12 Ngày 29/11/2010)

 Các đại biểu thảo luận về Nghị quyết Đại hội VI
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2010, Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) đã quyết định tổ chức các hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) đối với các hội ngành toàn quốc và Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham gia các hội nghị có gần 460 đại biểu đại diện cho các ban Đảng, các bộ, ngành Trung ương, Liên hiệp hội Việt Nam, các hội ngành toàn quốc và 53/56 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại các hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) và Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của Ban Bí thư về việc xác định các đề án triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, TS Phạm Văn Tân  - Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam thay mặt cho Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015). Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề sau đây:

Về Chỉ thị số 42-CT/TW

Các đại biểu đều đánh giá cao việc ra đời của Chỉ thị số 42-CT/TW. Đây là một  Chỉ thị quan trọng của Bộ Chính trị, bao hàm nhiều yếu tố tạo tiền đề cho sự phát triển của Liên hiệp hội Việt Nam, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Liên hiệp hội Việt Nam trong việc tập hợp trí thức khoa học và công nghệ phục vụ phát triển đất nước. Chính vì vậy việc cụ thể hóa nội dung, quan điểm và đưa Chỉ thị vào cuộc sống là cực kỳ quan trọng và cấp bách.

Liên hiệp hội Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, đã ban hành được một số quy chế hoạt động của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch , Ủy ban Kiểm tra, phân công (AI?) thực hiện các đề án theo Thông báo số 353-TB/TW và tổ chức việc quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW, là những cố gắng bước đầu trong việc thực hiện Chỉ thị.

Hiện nay, nhiều Liên hiệp hội địa phương đã chủ động phối hợp với các Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu cho lãnh đạo các tỉnh, thành ủy tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW. Nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thái Bình, Hà Tĩnh, Hải Dương, Kon Tum, Long An, Đà Nẵng, Tiền Giang,… đã có Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị. Tuy nhiên, do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức triển khai muộn, thiếu sự hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời nên một số tỉnh làm chưa tốt, một số địa phương còn chậm ban hành văn bản chỉ đạo.

Đối với các hội ngành toàn quốc, việc Chỉ thị chú trọng đến công tác vận động trí thức, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, truyền bá kiến thức KH&CN… là một thuận lợi cơ bản cho hoạt động của các hội.

Củng cố kiện toàn tổ chức trong toàn hệ thống

Các đại biểu đề nghị cần đẩy nhanh việc xây dựng đề án củng cố tổ chức và tăng cường cơ sở vật chất của Liên hiệp hội Việt Nam, có sự tham gia của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan. Cần xác định cụ thể: Tổ chức bộ máy ở Trung ương cơ cấu như thế nào? bao gồm văn phòng và bao nhiêu ban, mỗi ban bao nhiêu người? chức năng, nhiệm vụ của các ban là gì? hiện nay ở trung ương còn chưa rõ vấn đề này; Cấp tỉnh có bao nhiêu biên chế, cơ cấu phòng, ban như thế nào? Hiện nay cấp tỉnh đang có những vướng mắc, ví dụ: Ở tỉnh, do không có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ hoặc Liên hiệp hội Việt Nam để đề xuất với tỉnh về nhân sự, tổ chức nên không có cơ sở để đề xuất, việc này thuộc trách nhiệm của Liên hiệp hội Trung ương.

Về Điều lệ, đa số ý kiến đều cho rằng: Muốn có tính hệ thống trước hết phải có một điều lệ thống nhất từ Trung ương đến tỉnh. Các tỉnh chỉ cần có quy chế hoạt động riêng trên cơ sở tuân thủ Điều lệ chung là được. Hiện nay, các địa phương đang mong chờ điều lệ mới của Liên hiệp hội Việt Nam. Bao giờ thì điều lệ được phê duyệt?

Đối với các hội ngành, cần có một mô hình chuẩn, trên cơ sở đó các hội vận dụng với tình hình cụ thể.

Cán bộ của Liên hiệp hội Việt Nam hiện nay còn chưa mạnh. Liên hiệp hội Việt Nam cần bổ sung, bồi dưỡng cán bộ để họ đủ sức chủ động tham mưu cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo và điều hoà phối hợp hoạt động các hội thành viên.

Cán bộ Liên hiệp hội các tỉnh vừa thiếu lại vừa yếu, không được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công tác hội. Cần có cán bộ chủ chốt chuyên trách thay cho mô hình cán bộ chủ chốt kiêm nhiệm như ở nhiều địa phương trong thời gian qua. Thực tế ở một vài địa phương, Liên hiệp hội đã được lãnh đạo tỉnh cấp nhiều biên chế, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải thận trọng, bởi lẽ đôi khi số lượng đông chưa phải đã làm cho tổ chức mạnh.

Dù Liên hiệp hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội nhưng cần tránh mô hình quản lý bị hành chính hoá mà phải linh hoạt về phương thức tập hợp, phương thức hoạt động và môi trường hoạt động để phát huy sức sáng tạo của trí thức KH&CN, phù hợp với chuyên môn của mình.

Về trụ sở, các hội ngành đề nghị Liên hiệp hội Việt Nam tác động để các hội có trụ sở làm việc. Về lâu dài nên xem xét vấn đề xây dựng trụ sở Liên hiệp hội Việt Nam to đẹp và bố trí phòng làm việc cho các hội ngành.

Cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên

Các đại biểu đều mong muốn Liên hiệp hội Việt Nam cần làm tốt hơn nữa vai trò điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức thành viên trong toàn hệ thống.

Liên hiệp hội Việt Nam cần chủ động tham mưu, đề xuất ra các văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể, thống nhất trong toàn hệ thống. Nên trực tiếp làm việc với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành có liên quan để có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45-NĐ/CP, trong đó chú trọng xác định tính chất đặc thù, xác định cơ cấu tổ chức bộ máy,  biên chế của Liên hiệp hội địa phương (mỗi Liên hiệp hội địa phương nên có tối thiểu từ 9-15 biên chế); hướng dẫn về tổ chức Đảng Đoàn Liên hiệp hội…

Bên cạnh các hoạt động chung, Liên hiệp hội Việt Nam nên tổ chức hoạt động theo các khu vực (đối với các Liên hiệp hội địa phương), phân theo các lĩnh vực hoạt động (đối với các hội ngành toàn quốc và các đơn vị 81) để dễ phối hợp hoạt động, giao lưu và quản lý. Đặc biệt cần xây dựng các mô hình liên kết mạng lưới hoạt động giữa các hội và các đơn vị 81.

Hoạt động chuyên môn

Về tư vấn, phản biên và giám định xã hội, đa số các đại biểu đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên trong hoạt động này và coi đây là thế mạnh của Liên hiệp hội Việt Nam.

Để phát huy hơn nữa thế mạnh này, Liên hiệp hội Việt Nam cần sớm tham mưu, đề xuất các cơ quan chức năng sửa đổi Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện, nhất là đối với cấp tỉnh. Đặc biệt, cần phải chủ động đề xuất các nhiệm vụ tư vấn, phản biện để các hội, các nhà khoa học cùng tham gia. Các hội cũng cần phải chủ động để đảm nhận vai trò tư vấn theo ngành, theo lĩnh vực mình.

Về phổ biến kiến thức, cần thiết phải xây dựng Luật Phổ biến kiến thức. Trong khi chưa có Luật này, Liên hiệp hội Việt Nam cần nghiên cứu, chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, đề án về phổ biến kiến thức phù hợp với chức năng và nhiệm vụ. Các Liên hiệp hội địa phương nên tìm hiểu và học tập các kinh nghiệm hay đang được tổ chức thực hiện khá thành công ở các tỉnh Hải Dương, Ninh Bình,...

Ngoài ra, các ý kiến đề nghị Liên hiệp hội Việt Nam xây dựng những đề án có quy mô lớn cấp quốc gia để nhiều hội ngành toàn quốc, nhiều Liên hiệp hội tỉnh có thể tham gia. Các đề án nên tập trung vào các vấn đề như bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức và lựa chọn công nghệ xử lý môi trường; tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách và dự án có tính chất phức tạp, liên ngành, đa ngành… Định hướng nghiên cứu KH&CN của Liên hiệp hội Việt Nam và thông báo rộng rãi để các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc có cơ hội tiếp cận (thông báo trên website của Liên hiệp hội Việt Nam).

Đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức

Liên hiệp hội từ Trung ương đến địa phương cần tham mưu với Đảng và Nhà nước đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp, sử dụng và trọng dụng đội ngũ trí thức. Hiện nay, nhiều tỉnh thiếu hụt trầm trọng đội ngũ trí thức bậc cao, mặc dù tỉnh đã thực hiện chính sách chiêu hiền, đãi sỹ.

Các đại biểu đánh giá cao các hình thức tôn vinh trí thức của toàn hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam trong những năm qua, nhất là các hoạt động giải thưởng, hội thi. Qua tổng kết cho thấy, các liên hiệp hội địa phương đã tham gia tích cực hơn các hội ngành toàn quốc trong việc tổ chức các giải thưởng, hội thi. Các đại biểu đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động này theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Liên hiệp hội và các hội ngành cũng cần quan tâm hơn nữa việc vận động, tập hợp lực lượng trí thức Việt kiều, tạo điều kiện thuận lợi để họ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong lĩnh vực biển và hải đảo.

Theo một số đại biểu từ các hội ngành toàn quốc, Liên hiệp hội Việt Nam cần kiến nghị Đảng và Nhà nước có chính sách đặc biệt để phát triển ngành khoa học cơ bản, sinh viên vào các ngành khoa học cơ bản cũng đc miễn học phí như trường sư phạm

Hoạt động hợp tác quốc tế

Đa số đại biểu đánh giá cao các hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian qua. Một số đại biểu đề nghị Liên hiệp hội Việt Nam cần tìm kiếm các đối tác, xây dựng các đề tài, dự án lớn để các tổ chức thành viên cùng tham gia, và tạo điều kiện cho các hội thành viên được tham gia các chuyến công tác nước ngoài để học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Kết luận

Chỉ thị số 42-CT/TW là văn kiện quan trọng, là thời cơ rất tốt để phát triển Liên hiệp hội Việt Nam. Để Chỉ thị số 42-CT/TW và Nghị quyết Đại hội VI đi vào cuộc sống, Liên hiệp hội các địa phương cần chủ động đề xuất, tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động, các Liên hiệp hội địa phương cần tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan. Kế hoạch cần phải cụ thể, thực hiện càng sớm càng tốt.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, Chiến lược phát triển Liên hiệp hội Việt Nam đến năm 2020 và Chỉ thị số 42-CT/TW còn kéo dài trong nhiều năm tới và là một quá trình vừa phải thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra, vừa phải  tiếp tục hoàn thiện bổ sung. Vì vậy, trong chương trình tổng kết hoạt động hàng năm của Liên hiệp hội Việt Nam và các tổ chức thành viên, nên có phần đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW.  

Trong chương trình thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Nghị quyết Đại hội VI, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam đã phân công và sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nỗ lực cố gắng để hoàn thành sớm 5 đề án mà Ban Bí thư đã nêu tại Thông báo số 353-TB/TW, đặc biệt là các Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, Đề án hướng dẫn quy định về tài chính của Liên hiệp hội Việt Nam

Sau các hội nghị, với tinh thần trách nhiệm của mình, để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên, mỗi cán bộ, hội viên cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đưa hoạt động hội ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Hoàng Long
In bài viết   Gửi cho bạn bè
Từ khóa :
   Tìm bài viết theo thời gian :

Cafeo28 - Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên (CAFEO) tại Hà Nội 12/2010 Trang web vusta.vn

Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 38/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  8,994,225  lượt
(269 người Online )www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/spb.html www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/izhevsk.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tolyatti.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-krasnodare.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-saratove.html http://http://lands-diploms.com/goroda/astrahan.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-istorika.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stomatologa.html aurus-diploms.com www.lands-diploms.com aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-volzhskij.html http://lands-diploms.com/goroda/tver.html www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-santekhnika.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://http://lands-diploms.com/goroda/ekaterinburg.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/povar.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-slesarya-remontnika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/vladimir.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/mineralnye-vody.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-tovaroveda.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-smolenske.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/novoaltajsk.html http://http://lands-diploms.com/goroda/lipeck.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-malyara.html aurus-diploms.com lands-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/tula.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-zheleznodorozhnika.html http://lands-diploms.com/specialnosti/stomatolog.html www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-dizajnera-odezhdy.html www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-nizhniy-novgorod.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera-elektrika.html lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/barnaul.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-voronezhe.html http://lands-diploms.com/goroda/kazan.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-saranske.html lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/medicinskij-diplom.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/irkutsk.html http://lands-diploms.com/goroda/arhangelsk.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-povara.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/santehnik.html http://http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com lands-diploms.com купить диплом с занесением в реестр купить диплом с внесением в реестр archive-diplomy.com www.archive-diploma.com купить диплом без занесения в реестр купить диплом о высшем образовании реестр купить диплом пту с занесением в реестр купить диплом занесенный реестр http://diploms-ukraine.com/diplom-o-srednem-obrazovanii-obraztsa-sssr-do-1993-goda http://diploms-ukraine.com/diplom-ptu www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-chernigov http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-dnepropetrovsk www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kiev www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-ternopol http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vuza diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com http://https://6landik-diploms.ru 7arusak-diploms.ru https://8saksx-diploms.ru https://8arusak-diploms24.ru https://9saksx-diploms24.ru http://https://4russkiy365-diploms.ru www.5gruppa365-diploms.ru http://https://6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом хмельницкий купить диплом кировоград купить диплом запорожье купить аттестат школы
купить диплом автомеханика
купить диплом сантехника купить диплом в ижевске купить диплом в ставрополе купить диплом в волгограде купить диплом кандидата наук купить диплом механика купить диплом провизора купить диплом университета купить диплом в спб купить диплом с занесением в реестр купить диплом строителя купить диплом ровно купить диплом в черногорске купить диплом во владимире купить аттестат школы купить диплом в тольятти купить диплом в набережных челнах купить диплом купить свидетельство о браке купить диплом в ишимбае купить диплом с реестром купить диплом в санкт-петербурге купить диплом в сургуте купить диплом историка купить диплом менеджера купить диплом в екатеринбурге купить диплом вуза купить диплом в нижнем новгороде купить диплом инженера механика купить диплом в твери купить диплом тренера купить диплом в тольятти купить диплом чернигов купить диплом в череповце купить диплом фитнес инструктора купить диплом в белогорске купить диплом юриста купить диплом учителя купить свидетельство о разводе купить диплом архитектора купить диплом специалиста купить диплом техникума купить диплом в воронеже купить диплом в ярославле купить диплом бердянск купить диплом парикмахера купить диплом медсестры купить диплом гознак купить диплом в новоалтайске купить диплом в томске купить диплом белая церковь купить диплом механика купить диплом в воронеже купить диплом косметолога купить диплом медсестры купить диплом врача куплю диплом кандидата наук купить диплом геодезиста купить диплом в казани купить диплом в перми купить диплом в кургане купить диплом повара купить диплом сварщика купить диплом в махачкале купить диплом с внесением в реестр купить диплом инженера купить диплом экономиста диплом купить с занесением в реестр москва купить диплом средне техническое купить диплом керчь купить диплом в новокузнецке купить диплом в первоуральске купить диплом штукатура купить диплом в улан-удэ купить диплом в рязани купить диплом запорожье купить диплом энергетика купить диплом в ярославле купить диплом в белгороде купить диплом юриста купить диплом товароведа купить диплом одесса купить диплом винница купить диплом в чите купить диплом в череповце купить диплом врача купить диплом техника купить диплом в оренбурге купить диплом ссср купить диплом в балашихе купить диплом в самаре купить диплом медбрата купить диплом никополь купить диплом фармацевта купить диплом агронома купить диплом в севастополе купить диплом полтава купить диплом биолога купить диплом в пензе купить диплом в иваново купить диплом в курске купить диплом реестром москве купить диплом житомир купить диплом в чите купить диплом в краснодаре купить диплом александрия купить диплом в уфе купить диплом в саранске купить диплом в курске www.premialnie-diplomansy.com http://https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-медсестры/ https://premialnie-diplomansy.com/инженер-строитель/ http://https://originality-diploman.com/свидетельство-о-разводе http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-строителя www.originality-diploman.com originality-diploman.com originality-diploman.com https://originality-diploman.com/купить-диплом-института-в-рф http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-красноярск originality-diploman.com https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-фармацевта/ originality-diploman.com www.premialnie-diplomansy.com www.premialnie-diplomansy.com http://https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-екатеринбург/ www.premialnie-diplomansy.com premialnie-diplomansy.com http://https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-стоматолога/ www.originality-diploman.com
купить диплом магистра
http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr www.gosznac-diplomy.com
купить диплом фармацевта
http://https://originality-diplomas.com/
купить диплом нового образца
http://https://rudiplomis24.com/
купить свидетельство о браке
www.diploma-asx.com
купить свидетельство о рождении
www.gosznac-diplom24.com http://https://diploman-doci.com/
купить диплом о среднем образовании
www.originality-diplomans.com
купить аттестат
rudiplomis24.com
купить диплом нового образца
https://lands-diplom.com/
купить диплом института
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://aurus-diplom.com/
купить дипломы о высшем
http://https://originality-diplomans.com/
купить диплом вуза
www.rudiplomis24.com
купить диплом магистра
www.diploma-asx.com
купить диплом автомеханика
http://https://gosznac-diplom24.com/ www.diploman-doci.com
купить диплом ссср
www.originality-diplomas.com
купить диплом магистра
www.rudiplomis24.com
купить диплом о среднем образовании
https://lands-diplom.com/
купить диплом магистра
www.gosznac-diplom.com www.diploman-doci.com
купить диплом нового образца