Văn Kiện Đảng

Vĩnh biệt người Thầy tuyệt vời   (15/07/2009)
   Thế là Thầy đã ra đi, ra đi mãi mãi … Mãi mãi ra đi một thầy giáo tuyệt vời, một nhà khoa học trong sáng, một nhà quản lí giáo dục sáng tạo, một nhân cách chói ngời, một tâm hồn cao thượng, một con người mẫu mực…
Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)   (18/07/2008)
   Từ ngày 9 đến 17-7-2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng   (05/09/2006)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960. 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước đã về dự Đại hội.
Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong lĩnh vực Khoa giáo*   (27/04/2006)
   Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi, nguyện vọng thiết tha, niềm tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân ta.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển (tiếp theo và hết)   (19/04/2006)
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển   (19/04/2006)
Những văn kiện chủ yếu của Đảng về Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (03/02/2006)
   Sự nghiệp đổi mới toàn diện trên đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ giữa những năm 80 không những đã có tác dụng giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà còn tạo ra không khí cởi mở và thổi một luồng sinh khí mới vào các hoạt động xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành các hội khoa học – công nghệ. Trong vòng hai thập kỷ, gần 50 hội khoa học – công nghệ ngành trung ương và 40 Liên hiệp các hội khoa học tỉnh, thành phố đã được thành lập, với một nhịp độ mà trước đó chưa từng có.
Mười Đại hội của Đảng ta   (03/02/2006)
   Từ mùa xuân năm 1930 đến nay, Đảng ta đã họp 9 đại hội, và năm nay 2006, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng sẽ họp. Kể từ khi Đảng ra đời qua mười đại hội, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân chúng ta đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám 1945 long trời lở đất, lập nên nhà nước cách mạng đầu tiên ở Đông – Nam Á. Qua các cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, với chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân 1975 non sông đã thu về một mối. Cả đất nước chung sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhằm đưa đất nước ta thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhân xuân mới và cũng là năm Đại hội lần thứ X của Đảng, xin điểm lại chín đại hội đã qua:
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa   (13/03/2003)
(Trích Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001- 2010   (13/03/2003)
(Trích Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)
Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005   (13/03/2003)
(Trích Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX   (13/03/2003)
(Do đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX,
đọc ngày 22 tháng 4 nǎm 2001)
Tin đã đăng

Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 31/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,140,780  lượt
(55 người Online )