Đảng&Nhà nước

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2001   (02/08/2010)
Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của BCHTW Đảng ý kiến của Ban Bí thư về việc xác định các đề án để triển khai Chỉ thị 42-CT/TW   (19/07/2010)
  
Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 12/7/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khoá XVIII về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị   (16/07/2010)
Thông tư số 97/2020/TT-BTC ngà 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập    (15/07/2010)
Quyết định số 1667-QĐNS/TW ngày 7/6/2010 của BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam về việc thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam khoá VI   (22/06/2010)
  
Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (Khoá X) số 42-CT/TW ngày 16-4-2010   (15/06/2010)
  
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội   (04/05/2010)
  
Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước   (20/04/2010)
  
Thông báo số 1297-TB/TU ngày 09/3/2010 ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương về kết quả hoạt động năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh   (18/03/2010)
Ngày 05/3/2010, sau khi nghe Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật trình báo cáo kết quả hoạt động năm 2009, nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 và ý kiến tham gia của cac sở, ban, ngành liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau:
Thông báo số 278-TB/TW ngày 24/10/2009 ý kiến của Ban Bí thư về việc tổng kết Chỉ thị 45-CT/TW ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) và công tác chuẩn bị Đại hội VI của Liên hiệp hội Việt Nam   (18/12/2009)
- Thông báo số 5963/ TB-BNN-VP ngày 29 tháng 10 năm 2009 về Kết luận của Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng tại hội nghị phối hợp hoạt động thực hiện Nghị quyết 24/NQ-CP về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.   (11/11/2009)
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (21/09/2009)
Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định rõ mục tiêu, yêu cầu, những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình và hành động cụ thể, thiết thực của các Bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện.
Thông báo Kết luận số 437-TB/TU ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh   (28/08/2009)
Ngày 13 tháng 7 năm 2009, Thường trực Tỉnh uỷ đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh. Cùng dự có các đồng chí: Trần Nam Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Hà Văn Thạch, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Trần Thị Kim Hoa, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh uỷ, các sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoach và Đầu tư.
Quyết định số 97/2009/QĐ_TTg ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học công nghệ   (07/08/2009)
Thông báo Kết luận số 101/TB-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh   (04/08/2009)
Ngày 20/7/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Ninh đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan. Sau khi nghe báo cáo tổng quát về tình hình hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa trong thời gian qua và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Bộ Chính trị kết luận về khai thác bauxit đến 2015   (26/04/2009)
Ngày 24/4, ông Trương Tấn Sang đã thay mặt Bộ Chính trị ký Thông báo số 245-TB/TW về Kết luận của Bộ chính trị về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.
Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước   (23/02/2009)
Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định    (04/12/2008)
Thông tư 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước   (03/12/2008)
Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin truyền thông hướng dẫn một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet   (03/12/2008)
ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU NHẤT

1Thông tư số 97/2020/TT-BTC ngà 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
2Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của BCHTW Đảng ý kiến của Ban Bí thư về việc xác định các đề án để triển khai Chỉ thị 42-CT/TW
3Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 12/7/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khoá XVIII về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị
4Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (Khoá X) số 42-CT/TW ngày 16-4-2010
5Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2001
6Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
7Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư TW Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
8Quyết định số 1667-QĐNS/TW ngày 7/6/2010 của BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam về việc thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam khoá VI
9Nghị quyết số 08B-NQ/HDTW, ngày 27/3/1990 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân
10Quyết định số 97/2009/QĐ_TTg ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học công nghệ
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 18/2010   Trang web Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,117,338  lượt
(71 người Online )