Hoạt động hội

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (29/04/2010)
   Ngày 16/4/2010, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chỉ thị nêu rõ:
Trí thức là nguồn lực đặc biệt quan trọng của đất nước*   (29/04/2010)
   Đội ngũ trí thức nước ta là lực lượng đông đảo, là một bộ phận trong khối liên minh Công – Nông – Trí (nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc), là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, là nguồn lực đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh của đất nước, của con người Việt Nam; có vai trò to lớn trong quá trình dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là người đại diện cho lực lượng trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam   (19/03/2010)
   Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp hội Việt Nam, ngày 18/03/2010, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương đã tiến hành Hội nghị Đoàn Chủ tịch. Tham dự Hội nghị có 16 trong số 29 uỷ viên Đoàn Chủ tịch. Khách mời đến dự Hội nghị còn có các đại biểu của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.
Liên hiệp hội Việt Nam với công tác chuẩn bị Đại hội VI   (17/03/2010)
   Thời gian qua, Liên hiệp hội Việt Nam đã khẩn trương triển khai các hoạt động chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ VI. Đây là Đại hội được dư luận xã hội và trong Liên hiệp hội kỳ vọng sẽ tạo ra sự chuyển biến căn bản trong hoạt động Liên hiệp hội Việt Nam đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Bộ Chính trị sẽ có chỉ đạo mới về hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam   (16/03/2010)
   “Bộ Chính trị sẽ ban hành một Chỉ thị mới chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Một số suy nghĩ về hệ thống tổ chức của Liên hiệp hội Việt Nam   (10/03/2010)
“Dự thảo Chiến lược phát triển Liên hiệp hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020 đã đưa ra những số liệu thống kê chứng minh cho luận điểm về sự củng cố và phát triển về số lượng và chất lượng của hệ thống này nhưng những mặt hạn chế còn chưa được xác định một cách rõ ràng, cụ thể” – ông Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Thừa Thiên – Huế.
Xây dựng Liên hiệp hội Việt Nam vững mạnh: Trí thức giữ vai trò quyết định   (04/03/2010)
   GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng (ảnh) khẳng định đội ngũ trí thức KH&CN đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng Liên hiệp hội Việt Nam thành tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội (Phần 4)   (25/02/2010)
   Trải qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 11 - 11 - 1998 của Bộ Chính trị, Liên hiệp hội Việt Nam đã phát triển thêm một bước quan trọng cả về quy mô tổ chức, nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở sơ kết tình hình và kết quả đạt được trong thời gian đó, ngày 9 - 7 - 2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX), ban hành văn bản số 145-TB/TW “Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010”.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội (Phần 3)   (25/02/2010)
   Lần đầu tiên, Liên hiệp hội Việt Nam được đề cập trực tiếp và tường minh trong Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), trong đó nêu lên một trong những biện pháp phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá là “Củng cố và tăng cường hoạt động của các hội khoa học và kỹ thuật nhằm tập hợp rộng rãi các lực lượng trí thức.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội (Phần 2)   (25/02/2010)
   Trong những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, sau khi Liên Xô tan rã và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, nước ta đứng trước những khó khăn vô cùng to lớn. Tình hình đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động và sự phát triển của Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội (Phần 1)   (25/02/2010)
   Sau khi cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi và miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, ngày 20 - 5 - 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Luật 102-SL/L-004 về quyền lập hội và ngày 14/6/1957, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ban hành Nghị định 258/TTg quy định chi tiết thi hành luật này.
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội: từ tự phát đến chuyên nghiệp   (24/02/2010)
   Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được thực hiện đầu tiên tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, cho tới nay, đang được đề cập tới ở nhiều nơi, nhiều cấp, dưới nhiều tên gọi có thể có chút ít khác nhau.
Xây dựng chiến lược phát triển Liên hiệp hội Việt Nam: Định hướng và hiệu quả hoạt động   (24/02/2010)
   Qua hơn một phần tư thế kỷ hoạt động, Liên hiệp hội Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển. Với thực tiễn hoạt động hiệu quả, Liên hiệp hội Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước xác định là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp và đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN).
Quá trình hình thành và phát triển công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Việt Nam   (24/02/2010)
   Có ý kiến cho rằng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Việt Nam chỉ mới bắt đầu có tính chuyên nghiệp từ cuối những năm 1990 đầu 2000. Để bạn đọc hiểu rõ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Việt Nam những năm qua, chúng tôi xin trao đổi lại như sau.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (24/02/2010)
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) đã có 26 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay đã trở thành một tổ chức rộng lớn tập hợp đông đảo các hội thành viên, bao gồm các hội ngành hoạt động trong toàn quốc và Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố tập hợp hơn 1,8 triệu hội viên, trong đó có hơn 80 vạn trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN).
Về một số khái niệm trong các bản Điều lệ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (24/02/2010)
Trải qua 5 kỳ đại hội, trong Điều lệ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã xuất hiện một số khái niệm dùng để chỉ các tổ chức và cơ quan khác nhau thuộc hệ thống tổ chức của trí thức khoa học và công nghệ nước nhà. Cho đến nay, bên cạnh những khái niệm đã tương đối ổn định, được sử dụng liên tục và nhất quán, hiện vẫn còn một số khái niệm mang những nội hàm khác nhau. Việc làm rõ những khái niệm đó có thể sẽ góp phần khắc phục đôi điều hiểu lầm và làm tăng tính chất tường minh của Điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Những dòng dưới đây xin được đóng góp một phần vào công việc hữu ích đó.
Một số ý kiến về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (24/02/2010)
Ngay từ khi mới thành lập, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã xây dựng được một bản Điều lệ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần I, được Đại hội thông qua.
Liên hiệp hội Việt Nam: Đoàn kết – Sáng tạo - Phát triển   (11/02/2010)
   Nhân dịp đầu năm mới 2010, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, phóng viên Bản tin KCP và website vusta.vn đã phỏng vấn PGS.TS Hồ Uy Liêm - Quyền Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, về quá trình hoạt động và phát triển của Liên hiệp hội Việt Nam trong nhiệm kỳ V và những mục tiêu cho nhiệm kỳ tới.
Phát biểu của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tại Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội lần thứ VI: Cuộc sống đòi hỏi các nhà khoa học phải đổi mới và dũng cảm    (18/11/2009)
Hôm nay, tôi rất vui mừng được tới dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2009-2014). Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố, tôi xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức Thủ đô và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp!
Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (23/06/2009)
   Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối năm 2009. Đây là dịp thuận lợi để thảo luận những vấn đề về đổi mới tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên.
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 18/2010   Trang web Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,118,060  lượt
(78 người Online )