Văn bản   Liên hiệp hội
Quyết định số 421/QĐ-LHH ngày 14/7/2010 về việc phân công nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (00:00:00 Ngày 21/07/2010)

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Số 421/QĐ-LHH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng cho phép Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) thành lập và hoạt động;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam;

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, tổ chức ngày 27-28/4/2010;

Căn cứ đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ Liên hiệp hội Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho 23 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khóa VI (có nhiệm vụ kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ và các ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam khóa VI chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Chủ tịch

 

Đặng Vũ Minh

 

Xem phân công cụ thể

In bài viết   Gửi cho bạn bè
Từ khóa :


Tin đã đăng   Tìm bài viết theo thời gian :
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 18/2010  


LƯỢT TRUY CẬP

  5,969,589  lượt
(101 người Online )