Giới thiệu website
 


Tạp chí Xưa & Nay
Tòa soạn: 216 Trần Quang Khải - Hà Nội
Tel/Fax: 04.38256588
Email: tapchixuavanay@yahoo.com
VP đại diện phía Nam: 181 Đề Thám, Q. I, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38385117-Fax: 08.38385126
Email: xuanay@hcm.fpt.vn
Chủ nhiệm: Phạm Mai Hùng
TBT: Dương Trung Quốc
P.TBT: Đào Hùng, Nguyễn HạnhTìm kiếm

  Tìm kiếm trên website
  Tìm kiếm trên google


 


  Liên kết website


  Thông tin website
² Thứ Năm, 25/6/2009
² Số truy cập:303008
  ² Đang online: 24
 

Quảng cáo


Điều lệ Hội sử học Việt Nam
Điều 11. Quyền của hội viên

1. Được trực tiếp tham gia các hoạt động của Hội; được tham gia các khoá bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ các cuộc hội thảo khoa học do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. 
2. Được Hội bảo trợ, tạo điều kiện để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về những vấn đề liên quan đến lịch sử. 
3. Yêu cầu Hội bảo vệ lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp của cá nhân hội viên khi bị xâm phạm. 
4. Kiến nghị với Hội để đề nghị cơ quan Nhà nước về những vấn đề sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những chủ trương, chính sách có liên quan đến hoạt động của Hội. 
5. Hội viên chính thức được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội; được tham dự và biểu quyết trong các hội nghị của Hội. Hội viên chính thức được quyền uỷ quyền cho hội viên chính thức khác thực hiện các quyền của mình. Hội viên danh dự không có quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết các vấn đề của Hội. 
6. Được làm đơn xin ra khỏi Hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia Hội.

Chương IV

TỔ CHỨC HỘI

Điều 12. Tổ chức của Hội

1. Hội được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. 
2. Tổ chức của Hội gồm:
a. Đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn thể hội viên.
b. Ban Chấp hành (sau đây viết tắt là BCH).
c. Thường trực Ban chấp hành.
d. Ban Kiểm tra.
e. Văn phòng và các Ban chuyên môn.
g. Hội thành viên (là các Hội chuyên ngành, Hội địa phương, chi Hội cơ sở được thành lập theo quy định của pháp luật).

Điều 13. Đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn thể hội viên của Hội

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu toàn quốc hoặc Đại hội toàn thể hội viên (sau đây gọi chung là Đại hội). Nhiệm kỳ của Đại hội là 5 năm một lần do BCH Hội triệu tập. Trường hợp cần thiết BCH Hội có thể triệu tập Đại hội bất thường. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số Uỷ viên BCH Hội hoặc ít nhất là ½ tổng số Hội viên chính thức đề nghị. 
2. Đại hội có nhiệm vụ sau:
a. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới;
b. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội (nếu có);
c. Thông qua Báo cáo thu, chi tài chính nhiệm kỳ trước và kế hoạch thu, chi tài chính nhiệm kỳ mới, quyết định mức thu hội phí theo từng loại Hội viên;
d. Quyết định số lượng thành viên BCH Hội, bầu BCH Hội nhiệm kỳ mới.

Điều 14. Ban Chấp hành Hội

1. Các thành viên của BCH Hội bao gồm những người có uy tín, tâm huyết với nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm quản lý, điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt. BCH của tổ chức Hội cấp nào thì do Đại hội của tổ chức đó bầu ra. 
2. BCH Hội là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, BCH Hội họp mỗi năm 1 lần. Trường hợp cần thiết thì tổ chức họp Hội nghị bất thường do Chủ tịch Hội triệu tập khi có quá ½ số thành viên BCH yêu cầu. 
3. Giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội nếu thiếu hụt từ 4 Uỷ viên BCH trở lên thì BCH được bầu bổ sung thêm số uỷ viên BCH. 
4. BCH Hội bầu ra Chủ tịch và từ 2 đến 3 Phó Chủ tịch trong số uỷ viên BCH. 
5. BCH Hội có nhiệm vụ:
a. Sau khi kết thúc Đại hội, BCH phải họp để bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trong đó có một Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký và bầu Ban Kiểm tra của Hội.
b. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành hoặc các kỳ sinh hoạt Hội viên hàng năm.
c. Xây dựng chương trình hoạt động của BCH hàng năm, cả nhiệm kỳ và tổ chức thực hiện chương trình theo Nghị quyết Đại hội.
d. Báo cáo tổng kết hàng năm, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm sau.
e. Chuẩn bị văn kiện Đại hội, quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường.
g. Lãnh đạo thực hiện Điều lệ Hội.

Điều 15. Ban Thường trực Hội

1. Ban Thường trực Hội là cơ quan thường trực của BCH, có nhiệm vụ điều hành việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội và Hội nghị BCH Hội giữa hai kỳ họp BCH. 
2. Ban Thường trực gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Uỷ viên. Ban Thường trực định kỳ 6 tháng họp một lần, các phiên họp thường trực bất thường do Chủ tịch Hội triệu tập hoặc khi có quá ½ Uỷ viên Ban Thường trực yêu cầu.

Điều 16. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội

Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, có nhiệm vụ: 
1. Chủ trì các cuộc họp của BCH và Ban thường trực; Điều hành việc triển khai các nghị quyết của Đại hội, Hội nghị BCH và Ban Thường trực. 
2. Quyết định thành lập các Ban chuyên môn của Hội, bổ nhiệm, bãi miễn, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Hội, các Ban chuyên môn. 
3. Ban hành các Quy chế quản lý và hoạt động của Hội; quyết định kết nạp hoặc xoá tên Hội viên. 
4. Ban hành các Nghị quyết sau khi được Đại hội, BCH, Ban Thường trực Hội thông qua.  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6
 
 
 


Hoàng Xuân Hãn
1908 / 1996
Copyright  © 2007 VAHS -  Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 
Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Người chịu trách nhiệm chính: Dương Trung Quốc
Giấy phép số 327/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 30/7/2007
Địa chỉ: 216 Trần Quang Khải - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Tel: 04. 39369089 - 0913553003; Fax: 04. 38256588;
Email:  hoisuhocvietnam@yahoo.com.vn;  Website: http://hoisuhoc.vn