Văn bản   Đảng&Nhà nước
Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 12/7/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khoá XVIII về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị (15:40:07 Ngày 16/07/2010)

TỈNH UỶ BẠC LIÊU

Số 53-CTr/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 7 năm 2010

 

                                                              

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHOÁ XIII)

thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao

chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

----------------

 

Thực hiện Chỉ thị 42, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây:

I- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1- Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu nêu trong Chỉ thị 42, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị; tăng cường lãnh đạo, xây dựng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; giúp Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định chung và Cơ quan thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; chủ động phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các tỉnh, thành để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

- Đẩy mạnh việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực, các ngành nghề, các thành phần kinh tế, kể cả đội ngũ trí thức người Bạc Liêu ở nước ngoài; phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

- Tiếp tục củng cố, phát triển các tổ chức thành viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và dịch vụ xã hội, nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên của các tổ chức thành viên, đặc biệt là các hội viên trẻ.

3-  Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước phù hợp với từng đối tượng trí thức. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ.

- Khuyến khích, phát huy vai trò của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức trong đề xuất, tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các giải pháp để phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức v.v...

- Đi đầu trong truyền bá kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống; nâng cao chất lượng các giải thưởng, hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ; phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

- Tăng cường các mối quan hệ giữa đội ngũ trí thức với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh; thực hiện tốt vai trò điều hoà, phối hợp giữa các hội thành viên; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên.

- Mở rộng và đa dạng hoá các hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ với các ngành, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và ngoài tỉnh.

- Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo trí thức khoa học và công nghệ tham gia hoạt động hội; đóng góp tài năng, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển khoa học xã hội và khoa học công nghệ của địa phương.

- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cần chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh; các chương trình, dự án, đề án về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội của tỉnh.

4- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác về vai trò, vị trí của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật  trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh có cơ chế, chính sách bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động như các tổ chức chính trị - xã hội khác, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và đội ngũ trí thức của tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27, ngày 07/6/ 2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Thông báo kết luận số 45 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức nghiên cứu, triển khai quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị (khoá X) và Chương trình này.

2- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc thể chế hoá nội dung Chương trình của Tỉnh uỷ để tổ chức thực hiện. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình của Tỉnh uỷ.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị,

- Văn phòng Trung ương Đảng,

- Các huyện uỷ, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Các đồng chí trong Tỉnh uỷ;      

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M TỈNH UỶ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Phan Quốc Hưng

In bài viết   Gửi cho bạn bè
Từ khóa :


Tin đã đăng   Tìm bài viết theo thời gian :
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 18/2010   Trang web Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,126,004  lượt
(100 người Online )